• 1 от 2

  • 2 от 2

Мултифункционална зала

+ ЗА, - ПРОТИВ, → ИЗВОД

+ логична архитектурна намеса като продължение на съществуващата структура
+ подходяща функция, променяща политическата натовареност, но запазваща предназначението като зала за събития

- загуба на историческата и художествената стойност
- планински връх е неподходящо място за провеждане на големи събития

→ адекватно решение, ако сградата се намираше в столицата
→ възможно само с много добър маркетинг и реклама